Η Team Tankers International αποκτά δύο επιχειρήσεις

Από την Aiswarya Lakshmi5 Απριλίου 2018
Εικόνα: Διεθνής ομάδα δεξαμενόπλοιων
Εικόνα: Διεθνής ομάδα δεξαμενόπλοιων

Η Team Tankers International ανακοίνωσε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι εξαγορές της Laurin Shipping AB και της Anglo-Atlantic Steamship Company.

Η εταιρεία χημικών δεξαμενόπλοιων που εδρεύει στις Βερμούδες στις 28 Φεβρουαρίου 2018 και στις 23 Μαρτίου 2018 σχετικά με τις συμφωνίες της να αποκτήσει όλες τις εκκρεμείς μετοχές της Laurin Shipping AB και της Anglo-Atlantic Steamship Company Ltd.
Οι προκαταρκτικές τιμές αγοράς που καταβάλλονται κατά το κλείσιμο των μετοχών της Laurin Shipping AB και της Anglo-Atlantic Steamship Company Ltd έχουν εκτιμηθεί σε 10,4 εκατ. USD και 55,3 εκατ. USD αντίστοιχα.
Η προκαταρκτική τιμή εγγραφής για τις μετοχές της Εταιρείας εκτιμάται σε 2,00 δολάρια ανά μετοχή (περίπου 15,70 ΝΟΚ σε τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες) και έχουν εκδοθεί 21.096.099 νέες μετοχές στην Team Tankers ("Νέες Μετοχές") στην πρώτη ιδιοκτήτης της εταιρείας Anglo-Atlantic Steam Company Ltd., Thunder Bay Ltd.
Οι Νέες μετοχές αντιπροσωπεύουν το 10,07% των εκδομένων μετοχών και των ψήφων της Team Tankers. Οι εν λόγω προκαταρκτικές τιμές αγοράς και η τιμή εγγραφής υπόκεινται σε συνήθεις προσαρμογές μετά το κλείσιμο.
Μετά την έκδοση των Νέων Μετοχών, το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα είναι 209.578.173 κοινές μετοχές, εκάστη ονομαστικής αξίας USD 0,01.
Οι Νέες Μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Όσλο με το ticker "TEAM" και είναι διαπραγματεύσιμες στο Όσλο Børs μετά την εγγραφή των νέων μετοχών στο Νορβηγικό Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών. Μια ξεχωριστή ανακοίνωση θα γίνει όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή των Νέων Μετοχών.
Κατηγορίες: Άτομα & Εταιρικά Νέα, Νομικός, Συγχωνεύσεις & Εξαγορές, Χρηματοδότηση