Το TI κατηγορεί τη Δύναμη Διακυβέρνησης του ΙΜΟ για τη Δράση για την Αλλαγή του Κλίματος

Από την Aiswarya Lakshmi4 Απριλίου 2018
Εικόνα: Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO)
Εικόνα: Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO)

Η αδύναμη διακυβέρνηση στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO) καθυστερεί τη δράση της ναυτιλιακής βιομηχανίας στην αλλαγή του κλίματος, σύμφωνα με την Transparency International.

Ο ΙΜΟ βρίσκεται σε κίνδυνο ανεπίλυτων συγκρούσεων συμφερόντων λόγω ελλείψεων στη διακυβέρνησή του, σύμφωνα με προκαταρκτικά βασικά ευρήματα μιας νέας μελέτης της Transparency International.
Οι ιδιωτικές ανησυχίες της ναυτιλιακής βιομηχανίας θα μπορούσαν να έχουν υπερβολική επιρροή στη διαδικασία χάραξης πολιτικής στον ΙΜΟ, κατέληξαν στο συμπέρασμα της οργάνωσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Αυτό θα μπορούσε να υπονομεύσει την ικανότητα του οργανισμού του ΟΗΕ να ρυθμίζει αποτελεσματικά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG) από το ναυτιλιακό εμπόριο. Σύμφωνα με έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο ναυτιλιακός κλάδος θα μπορούσε να συνεισφέρει έως και το 17% των παγκόσμιων εκπομπών CO2 έως το 2050 εάν δεν έχει ρυθμιστεί.
Η μελέτη της Transparency International, η οποία θα δημοσιευθεί πλήρως τον Μάιο του 2018, αξιολογεί τρεις διαστάσεις της δομής διακυβέρνησης του ΔΝΟ: διαφάνεια, λογοδοσία και ακεραιότητα.
Η έκθεση ανέφερε ότι η πλειοψηφία του παγκόσμιου εμπορικού στόλου (52%) έχει καταχωριστεί σε πέντε μόνο χώρες - τον Παναμά, τη Λιβερία, τις νήσους Μάρσαλ, τη Μάλτα και τις Μπαχάμες - πολλές από τις οποίες είναι γνωστές ως φορολογικοί παράδεισοι για πλοία.
Μαζί, αυτά τα πέντε κράτη συμβάλλουν στο 43,5% της συνολικής χρηματοδότησης από τα 170 κράτη μέλη του ΔΝΟ. Οι χώρες αυτές έχουν ενδεχομένως υπερβολική βαρύτητα στις διαδικασίες χάραξης πολιτικής του ΙΜΟ, ιδίως όταν δεν υπάρχει μηχανισμός για την προστασία από την αδικαιολόγητη επιρροή.
Οι κυβερνήσεις είναι σε θέση να διορίσουν υπαλλήλους εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των ναυτιλιακών εταιρειών, στις αντιπροσωπείες τους και κυριαρχούσαν σε ορισμένες αντιπροσωπείες. Αυτοί οι εκπρόσωποι του ιδιωτικού τομέα μπορούν να καθορίσουν τη θέση της κυβέρνησής τους σχετικά με την πολιτική του ΙΜΟ και δεν υπόκεινται σε κανόνες σύγκρουσης συμφερόντων ούτε σε κώδικα δεοντολογίας.
Η έκθεση επισημαίνει ωστόσο ότι ακόμη και ελλείψει συνολικής πρόσβασης στην πολιτική πληροφόρησης, η διαφάνεια σχετικά με τη διοίκηση του ΙΜΟ είναι υψηλή και ότι οι πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες, τις αρμοδιότητες και τους κανόνες διαδικασίας της συνέλευσης, του συμβουλίου και των επιτροπών είναι εύκολα προσβάσιμες. Ο ίδιος ο ΔΝΟ δεν είναι υπεύθυνος για το ποια κράτη μέλη διορίζουν στις αντιπροσωπείες τους.
"Ο ΙΜΟ έλαβε το καθήκον να περιορίσει και να μειώσει τις εκπομπές από τη ναυτιλία στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κιότο το 1997", δήλωσε ο Brice Böhmer, συντονιστής του προγράμματος ακεραιότητας της διακυβέρνησης του κλίματος της Transparency International. "Εντούτοις, χρειάστηκε μέχρι το 2016 ο ΙΜΟ να συμφωνήσει ακόμη και σε ένα χάρτη πορείας προς μια αρχική στρατηγική που θα πρέπει να ολοκληρωθεί το 2018 και μια αναθεωρημένη στρατηγική, που θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί το 2023. Η δομή διακυβέρνησης ενός οργανισμού που θα λειτουργούσε καλά θα επιτρέψει αποφασιστική δράση, τα μειονεκτήματα που εντοπίστηκαν από την έρευνά μας δείχνουν ότι αυτό δεν συμβαίνει στον ΙΜΟ, επειδή η χάραξη πολιτικής μπορεί να ελέγχεται υπερβολικά από ιδιωτικές εταιρείες ".
Η Transparency International προτρέπει τον ΔΝΟ να θεσπίσει ένα ισχυρότερο πλαίσιο διακυβέρνησης. Ο οργανισμός θα πρέπει να ξεκινήσει μια διαφανή διαδικασία ανοικτού διαλόγου με τους εξωτερικούς του παράγοντες (συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών και της βιομηχανίας), να βελτιώσει τη διαφάνεια, να διασφαλίσει ότι οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων αντικατοπτρίζουν το δημόσιο συμφέρον και εφαρμόζουν αυστηρούς κανόνες και μέτρα ακεραιότητας.
Δεν πρέπει να υπάρξει καθυστέρηση στη δράση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Η ενδιάμεση ομάδα εργασίας για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από πλοία που συνέρχεται σήμερα στο Λονδίνο θα πρέπει να θέσει φιλόδοξους στόχους για τη μείωση των εκπομπών σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού και να αρχίσει τώρα να λαμβάνει μετρήσιμες δράσεις.
"Μια κατευθυντήρια αρχή του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών είναι ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εκπροσωπούν τα συμφέροντα των πολιτών. Στο ΙΜΟ, αυτό θα μπορούσε να υπονομευθεί από τη συμμετοχή των εταιρειών στη χώρα των κρατών », δήλωσε ο Rueben Lifuka, αντιπρόεδρος της Transparency International και περιβαλλοντικός σύμβουλος. "Ο ΙΜΟ έχει αναπόσπαστο ρόλο στη διευκόλυνση της ναυτιλιακής βιομηχανίας να επιτύχει τον στόχο 13 για την αειφόρο ανάπτυξη του ΟΗΕ για την αλλαγή του κλίματος και ο στόχος 14 για τους ωκεανούς. Τελικά, πρέπει να μεταρρυθμίσει τη δομή διακυβέρνησής της για να προωθήσει τη διαφάνεια και να εξασφαλίσει την ακρόαση των φωνών των πολιτών - παράλληλα με τη βιομηχανία ».
Κατηγορίες: Νέα, Παρατήρηση του ωκεανού, Περιβάλλον